يادم نرفته...

غايت خلقت جهان پرورش انسانهايي است كه در برابر شدائد بر هر چه ترس و شك و ترديد است غلبه كنند و حسيني شوند.


هنوز يادم نرفته... و مگر امتحانات و ابتلائات زندگي بشري خاتمه اي هم دارد ؟

يا عليش

/ 0 نظر / 18 بازدید